آیا روش دارزدن برای خودکشی قطعی است؟

پرسش‌های متداول در مورد خودکشی

پرسش‌های متداول

چگونه از خودکشی دیگران جلوگیری کنیم؟ جلوگیری از خودکشی دیگران بستگی به شرایط فرد متمایل به خودکشی دارد اما به طور کلی اولین اقدام برای پیشگیری از خودکشیِ شخص، گوش دادن به صحبت های فرد متمایل به خودکشی بدون قضاوت…
ادامه مطلب